ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารการบรรยาย ในหัวข้อ “ผู้มีหน้าที่รายงานนิติบุคคลตามกฎหมาย ปปง. มาตรา 16(4)”

02/02/2567    Create by กองกำกับและตรวจสอบ

เอกสารการบรรยาย ในหัวข้อ “ผู้มีหน้าที่รายงานนิติบุคคลตามกฎหมาย ปปง. มาตรา 16(4)” จัดโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยร่วมกับสำนักงาน ปปง.ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ปปง. มาตรา 16(4) ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2567  ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
   
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 5058, 5055, 5056
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th