อำนาจหน้าที่

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามประเภทของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ที่เลขาธิการ ปปง. ประกาศกำหนด ดังนี้

       1) การเก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ และติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 การทำธุรกรรมเพื่อการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

       2) การจัดทำแผนงานการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดำเนินการของแต่ละสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

       3) การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 หรือมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรม

       4) การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินผลข้อมูลของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

       5) การดำเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่ทำการของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

       6) การประมวลผลและจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเพื่อสนับสนุนการจัดทำประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

       7) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 


จำนวนผู้เข้าชม 842