นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ฯ

คำถามที่พบบ่อย : นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ฯ
Q : ลูกค้าของกลุ่มธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์สามารถแบ่งได้กี่ประเภท?
สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 1. ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ - บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับบริษัทตัวแทนหรือนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ เช่น บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ทําข้อตกลงหรือสัญญาให้บริษัทดําเนินการเป็นตัวแทนขายที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทั่วไป ดังนั้น จึงถือว่าบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เป็นต้น 2. ลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว - บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ทำธุรกรรม หรือใช้บริการทางธุรกิจกับบริษัทตัวแทนหรือนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่มีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ต่อเนื่อง และไม่คํานึงว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายจะชําระเงินตามสัญญาแบบเสร็จเด็ดขาดหรือผ่อนชําระต่อเนื่องหรือไม่ เช่น ประชาชนทั่วไปที่มาซื้อที่อยู่อาศัยผ่านบริษัท โดยซื้อเพียงครั้งเดียวและจบลง ดังนั้น จึงถือว่าผู้ที่มาซื้อที่อยู่อาศัยผ่านบริษัทเป็นลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวเป็นต้น