ผู้มีหน้าที่รายงานในกำกับ

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ดังนี้

   (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

   (2) มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

   (3) สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตามที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย


จำนวนผู้เข้าชม 826