ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการอบรมรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ ATS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

22/11/2565    Create by กองกำกับและตรวจสอบ

สำนักงาน ปปง. ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ผ่านระบบ AMLO Training System (ATS) โดยมีกำหนดการจัดฝึกอบรมในแต่ละรุ่น ดังนี้   ผู้มีหน้าที่รายงาน กำหนดการลงทะเบียน ผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 1.รุ่นที่ 1 (11 พ.ย. 65 ถึง 14 พ.ย. 65)   รายละเอียด 2.รุ่นที่ 3 (3 ม.ค. 66 ถึง 9 ม.ค. 66)  รายละเอียด 3.รุ่นที่ 5 (1 มี.ค. 66 ถึง 8 มี.ค. 66)  รายละเอียด Link สำหรับลงทะเบียนระบบ ATS ติดต่อสอบถาม โทร. 02 219 3600 ต่อ 1125 หรือ 1133  

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
   
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 5058, 5055, 5056
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th