กำหนดการอบรมรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ ATS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงาน ปปง. ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ผ่านระบบ AMLO Training System (ATS) โดยมีกำหนดการจัดฝึกอบรมในแต่ละรุ่น ดังนี้


 

ผู้มีหน้าที่รายงาน

กำหนดการลงทะเบียน

ผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16
1.รุ่นที่ 1 (11 พ.ย. 65 ถึง 14 พ.ย. 65)   รายละเอียด

2.รุ่นที่ 3 (3 ม.ค. 66 ถึง 9 ม.ค. 66)  รายละเอียด

3.รุ่นที่ 5 (1 มี.ค. 66 ถึง 8 มี.ค. 66)  รายละเอียด


Link สำหรับลงทะเบียนระบบ ATS

ติดต่อสอบถาม โทร. 02 219 3600 ต่อ 1125 หรือ 1133

 


จำนวนดาวน์โหลด 1 จำนวนผู้เข้าชม 357