ขอความร่วมมือผู้มีหน้าที่รายงานตอบแบบประเมินวัดความรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของ สำนักงาน ปปง.

ขอเชิญผู้มีหน้าที่รายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (ITA) โดยการตอบแบบประเมินวัดความรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของ สำนักงาน ปปง. เพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/2kflby ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

 


จำนวนดาวน์โหลด 1 จำนวนผู้เข้าชม 99