ภาพกิจกรรม: การแนะนำความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายการฟอกเงินฯ สำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16(4) กลุ่มธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีการจัดประชุมสัมมนาออนไลน์
ในหัวข้อการแนะนำความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายการฟอกเงินฯ 
สำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16(4) กลุ่มธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ 
ผ่านระบบ MS Teams
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เพื่อ
ให้ความรู้ความเข้าใจและเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดหน้าที่
ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมในการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

เอกสารประกอบการบรรยาย Download!!

10/09/2564 - 11:50
10/09/2564 - 15:44
10/09/2564 - 15:44
10/09/2564 - 15:44
10/09/2564 - 15:44
10/09/2564 - 15:58
10/09/2564 - 15:58