เอกสารการบรรยาย ในหัวข้อ “ผู้มีหน้าที่รายงานนิติบุคคลตามกฎหมาย ปปง. มาตรา 16(4)”

เอกสารการบรรยาย ในหัวข้อ “ผู้มีหน้าที่รายงานนิติบุคคลตามกฎหมาย ปปง. มาตรา 16(4)” จัดโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยร่วมกับสำนักงาน ปปง.
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ปปง. มาตรา 16(4) ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2567  ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 


จำนวนดาวน์โหลด 108 จำนวนผู้เข้าชม 223